SGRZ garantieregeling

Doel

Artikel 1

De naamloze vennootschap: SGRZ (NV), hierna te noemen: ”SGRZ”, heeft ten doel ter uitvoering van de Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen (Stb 2018,2) het bieden van garanties en/of waarborgen door het doen van uitkeringen aan begunstigden ter zake van door een deelnemer aangeboden en geleverde reisdiensten, alsmede het verrichten van daarmee verband houdende (rechts)handelingen en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorwaarde voor het doen van uitkeringen is dat bedoelde begunstigden geldelijke schade lijden in geval de deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.

Begrippen

Artikel 2
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a. Begunstigde:

 1. de opdrachtgever van de deelnemer die het aanbod van de deelnemer heeft aanvaard en volledig aan zijn verplichtingen jegens SGRZ en/of de deelnemer heeft voldaan indien en voor zover die opdrachtgever geldelijke schade lijdt in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert of;
 2. de handelaar die met een deelnemer een agentuur of ander soortige distributie overeenkomst heeft gesloten en met SGRZ een gebruikersovereenkomst heeft gesloten en volledig heeft voldaan aan zijn financiële verplichting jegens SGRZ en/of deelnemer indien en voor zover die handelaar geldelijke schade lijdt in geval dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.

b.  Deelnemer: de handelaar die een geldige deelnemersovereenkomst heeft met SGRZ en

 1. die in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf overeenkomsten sluit met opdrachtgevers met betrekking tot het organiseren en aanbieden van zakelijke reizen.
 2. die met andere handelaren overeenkomsten sluit op grond waarvan deze andere handelaren reisovereenkomsten of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf sluiten met consumenten op welke overeenkomsten die andere handelaar de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing verklaart.

c. Opdrachtgever: de instelling of het bedrijf waarmee de deelnemer sub a onder 1 een pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf sluit.

d. Handelaar: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die met betrekking tot onder Titel 7A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vallende overeenkomsten en overeenkomsten van vervoer en of overeenkomsten van verblijf handelt, mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt, in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, ongeacht of hij optreedt als organisator, doorverkoper, handelaar die een gekoppeld reisarrangement faciliteert of reisdienstverlener.

e. Organisator: handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar aanbiedt, of de handelaar die de betalingsgegevens van de reiziger aan een andere handelaar verstrekt overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

f. Pakketreisovereenkomst: overeenkomst inzake de gehele pakketreis of, indien de pakketreis uit hoofde van afzonderlijke overeenkomsten wordt geleverd, alle overeenkomsten die betrekking hebben op de reisdiensten die deel uitmaken van de pakketreis, overeenkomstig Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

g. Gekoppeld reisarrangement: ten minste twee verschillende soorten reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar:

i) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert; of

ii) op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten; een en ander conform Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

h. Overeenkomst van vervoer: overeenkomst inzake personenvervoer zoals per bus of per boot.

i. Overeenkomst van verblijf: overeenkomst inzake accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd, zoals een hotel of een vakantieappartement.

j. Financieel onvermogen: het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en tevens opgehouden zijn te betalen aan schuldeisers, dan wel onder stille bewindvoering staan, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren.

k. Boeking: een met een opdrachtgever afgesloten pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf.

l. SGR: Stichting Garantiefonds Reisgelden te Rotterdam.

m. Geldelijke schade: Onder geldelijke schade wordt in het kader van deze garantieregeling verstaan de geldbedragen die door opdrachtgevers als bedoeld in artikel 2 a onder 1 aan een deelnemer als bedoeld in artikel 2 b onder 1 zijn betaald als ook de geldbedragen die door consumenten zijn betaald aan begunstigden in de zin van artikel 2 a onder 2 en waarop consumenten recht zouden hebben gehad als zij rechtstreeks hun schade bij SGR hadden kunnen claimen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 8 van deze garantieregeling. Uitgesloten zijn waarborgsommen, deposito`s, bonussen of andere geldbedragen die de begunstigde als bedoeld in artikel 2 a onder 2 uit hoofde van een contractuele relatie met de deelnemer aanhoudt c.q. heeft uit staan.

n. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die als reiziger betrokken is bij een overeenkomst waarop SGR garantie verschaft.

Uitkeringen

Artikel 3

 1. SGRZ zal aan begunstigden uitkeringen doen ter zake van de door een deelnemer van SGRZ aangeboden en geleverde reisdiensten of (onderdelen) van pakketreizen aan begunstigden, indien en voor zover deze begunstigden geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.
 2. De door een begunstigde met een deelnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten in Nederland of Zwitserland.
 3. De garantie is beperkt tot de door de deelnemer aangeboden en overeengekomen pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen of overeenkomsten van vervoer en/of verblijf. Voor zover het betreft de begunstigde handelaar als bedoeld in artikel 2 onder “a” sub 2 alleen als deze handelaar op de overeenkomst met de consument de SGR garantieregeling van toepassing heeft verklaard.
 4. Losse overeenkomsten van luchtvervoer vallen niet onder deze garantieregeling.
 5. Uitkeringen zullen alleen worden gedaan indien en voor zover de begunstigde zijn schade aantoonbaar niet kan verhalen op derden.
 6. Voor zover de begunstigde op het moment van uitkering zelf in een situatie van financieel onvermogen verkeert, komen alle aanspraken van de begunstigde op grond van de garantie van SGRZ te vervallen.
 7. Een derde met wie de opdrachtgever een pakketreisovereenkomst, gekoppeld reisarrangement of een overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf heeft gesloten die onderdeel is van de overeenkomst met de deelnemer, kan rechtstreeks een beroep doen op de garantieregeling in het volgende geval:
  a. de opdrachtgever is zijn betalingsverplichting aan SGRZ en/of de deelnemer geheel of voor een deel nagekomen, en
  b. de opdrachtgever heeft een overeenkomst afgesloten met een derde, en
  c. deze derde is zijn betalingsverplichting aan de opdrachtgever nagekomen.
 8. De hoogte van uitkeringen bedraagt maximaal de door de deelnemer aan de begunstigde bevestigde en door deze aan de deelnemer betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden. Indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele genoten is, wordt de hoogte van de uitkering beperkt tot een evenredig deel van de betaalde reissom. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
 9. De begunstigde als bedoeld in artikel 2 a onder 2 zal, alvorens tot uitkering wordt overgegaan, stukken dienen te overleggen waaruit volgt dat deze begunstigde de bedoelde uitkeringen heeft doorbetaald aan de consumenten c.q. met hen heeft verrekend.
 10. Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van SGRZ is beperkt tot een bedrag van twaalfduizendvijfhonderd euro (€ 12.500) per reiziger per schadegeval. Het meerdere is door SGRZ namens en ten gunste van de begunstigde verzekerd bij Europeesche Verzekeringen. In geval van schade zal SGRZ namens de betrokken begunstigde de schade met Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de begunstigde als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.
 11. Of er sprake is van niet presteren door een deelnemer als gevolg van diens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van SGRZ.
 12. 12. Van vergoeding zijn uitgesloten:
  a. De pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen, overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf die zijn afgesloten met een organisatie die geen deelnemer is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst;
  b. Geldbedragen die met een wettig betaalmiddel aan de deelnemer zijn betaald nadat op de website van SGRZ en per mededeling in de media is gepubliceerd dat de betrokken deelnemer in financieel onvermogen verkeert en dat daarom geen verdere betalingen moeten worden gedaan;
  c. Geldbedragen die in strijd met de betalingsvoorwaarden van de deelnemer vooruit zijn betaald;
  d. Toevoegingen aan de reis en/of aan de prijs door derden die geen SGRZ deelnemers zijn;
  e. Verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen, proceskosten, rentekosten en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom;
  f. Een reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf die uitsluitend tot stand gekomen is op basis van loterijen, spaarzegels, airmiles en soortgelijke niet met een wettig betaalmiddel betaalde bedragen;
  g. Waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een boeking met een deelnemer.

Vervangende reis

Artikel 4

 1. SGRZ behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van betaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de overeenkomst zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de deelnemer overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.
 2. Tevens is SGRZ gerechtigd de begunstigde de keus te laten tussen een betaling van de reeds aan de deelnemer betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van de vervangende reisdiensten hoger of lager is dan de uitkering waarop de begunstigde aanspraak heeft.
 3. De begunstigde zal nimmer van SGRZ kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor de terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de handelaar betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Verplichtingen van de begunstigde

Artikel 5

 1. Het niet tijdig indienen van de claim, waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen, doet de aanspraak op uitkering vervallen.
 2. De begunstigde is verplicht zijn aanspraak op SGRZ geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.
 3. De begunstigde is verplicht bij het indienen van zijn claim aan SGRZ te verstrekken:
  a. indien van toepassing: het originele garantiecertificaat zoals de deelnemer dat heeft verstrekt;
  b. de boekingsbevestiging en factuur;
  c. de daarop betrekking hebbende betalingsbewijzen;
  d. de eventueel in zijn bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers e.d.
 4. Zolang er (delen van de) op grond van het voorgaande lid te verstrekken bescheiden ontbreken, heeft de begunstigde, zulks ter beoordeling van SGRZ, geen aanspraak op een uitkering.
 5. De begunstigde is verplicht zich te houden aan door SGRZ te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.
 6. De begunstigde handelaar als bedoeld in artikel 2 onder “a” sub 2 moet voldoen aan zijn verplichtingen jegens SGRZ uit hoofde van een door hem aanvaard derdenbeding gemaakt door de deelnemer van SGRZ.

Cessie en subrogatie

Artikel 6

 1. In het geval SGRZ aan of ten behoeve van de begunstigde betalingen verricht, wordt SGRZ gesubrogeerd in de rechten van de begunstigde jegens de betrokken deelnemer.
 2. De begunstigde is verplicht mee te werken aan cessie aan SGRZ van zijn rechten jegens de betrokken deelnemer. Op eerste verzoek van SGRZ dient de begunstigde met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten akte(n) van cessie volgens door SGRZ vast te stellen model(len), ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering, te ondertekenen.
 3. Zolang de begunstigde de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt, heeft hij geen aanspraak op uitkering dan wel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Wijziging

Artikel 7

 1. Het bestuur van SGRZ is bevoegd na goedkeuring door de raad van commissarissen deze garantieregeling te wijzigen.
 2. De garantieregeling, die ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst laatstelijk is vastgesteld is bindend.

Slotbepaling

Artikel 8

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 6 oktober 2020.

SGRZ NV
Postbus 4040, 3006AA ROTTERDAM