Garantieregeling

U kunt de garantieregeling downloaden.

Doel

Artikel 1
1.
De Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk, hierna te noemen: ”SGRZ”, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan een opdrachtgever. Aanvaarding van het aanbod van de deelnemer houdt tevens in dat deze garantieregeling door de opdrachtgever is aanvaard.

Begrippen

Artikel 2
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a.
Deelnemer: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf zakelijke reizen samenstelt,  aanbiedt aan- en reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf afsluit met een opdrachtgever.

b.
Reisovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

c.
Opdrachtgever: de instelling of het bedrijf waarmee de deelnemer een reisovereenkomst, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf sluit.

d.
Financieel onvermogen: het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en tevens opgehouden zijn te betalen aan schuldeisers, dan wel onder stille bewindvoering staan, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren.

e.
SGRZ Garantiecertificaat: Een certificaat dat de opdrachtgever van de deelnemer ontvangt, waarop omschreven staat welke reisonderdelen onder deze garantieregeling vallen op een door het bestuur voorgeschreven wijze.

Uitkeringen

Artikel 3
1.
SGRZ heeft ten doel het doen van uitkeringen ter zake van de door een deelnemer van SGRZ aangeboden of afgesloten – en met een wettig betaalmiddel betaalde - reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf, aan of ten behoeve van een opdrachtgever als wederpartij van de deelnemer, indien deze opdrachtgever  geldelijke schade lijdt in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert .

2.
De garantie is beperkt tot de door de deelnemer aangeboden reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf.

3.
Losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur vallen niet onder deze garantieregeling.

4.
Uitkeringen zullen alleen worden gedaan indien en voor zover de opdrachtgever zijn schade aantoonbaar niet kan verhalen op derden.

5.
Voor zover de opdrachtgever op het moment van uitkering zelf in een situatie van financieel onvermogen verkeert, komen alle aanspraken van de opdrachtgever op grond van de garantie van SGRZ te vervallen.

6.
Een derde met wie de opdrachtgever een reisovereenkomst of een overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf heeft gesloten die onderdeel is van de overeenkomst met de deelnemer, kan rechtstreeks een beroep doen op de garantieregeling in het volgende geval:

a. de opdrachtgever is zijn betalingsverplichting aan de deelnemer geheel of voor een deel nagekomen, en

b. de opdrachtgever heeft een reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf afgesloten met een derde, en

c. deze derde is zijn betalingsverplichting aan de opdrachtgever geheel of voor een deel nagekomen.

7.
De hoogte van uitkeringen bedraagt maximaal de door de deelnemer aan de opdrachtgever bevestigde – en door opdrachtgever aan de deelnemer – betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden. Indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele genoten is, wordt de hoogte van de uitkering beperkt tot een evenredig deel van de betaalde reissom. Voor zover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

8.
Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van SGRZ is beperkt tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) per reiziger per schadegeval.
Het meerdere is door SGRZ namens en ten gunste van de opdrachtgever verzekerd bij Europeesche Verzekeringen, gevestigd te Amsterdam. In geval van schade zal SGRZ namens de betrokken opdrachtgever de schade met de Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de opdrachtgever als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.

9.
Of er sprake is van niet presteren door een deelnemer als gevolg van diens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van SGRZ.

10.
Van vergoeding zijn uitgesloten:

a.
een reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf die is afgesloten met een organisatie die geen deelnemer is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst;

b.
geldbedragen die met een wettig betaalmiddel aan de deelnemer zijn betaald nadat op de internetsite van SGRZ en per mededeling in de media is gepubliceerd dat de betrokken deelnemer in financieel onvermogen verkeert en dat daarom geen verdere betalingen moeten worden gedaan;

c.
geldbedragen die in strijd met de betalingsvoorwaarden van de deelnemer vooruit zijn betaald;

d.
toevoegingen aan de reis en/of aan de prijs door een derde;

e.
verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom;

f.
een reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf die uitsluitend tot stand gekomen is op basis van loterijen, spaarzegels, airmiles en soortgelijke niet met een wettig betaalmiddel betaalde bedragen;

g.
waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een reisovereenkomst of overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf met een deelnemer.

Vervangende reis

Artikel 4

1.
SGRZ behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de reisovereenkomst, de overeenkomst van vervoer of van verblijf zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de deelnemer overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

2.
Tevens is SGRZ gerechtigd de opdrachtgever de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de opdrachtgever aanspraak heeft.

3.
De opdrachtgever zal nimmer van SGRZ kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de opdrachtgever betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Verplichtingen van de opdrachtgever

Artikel 5

1.
Het niet tijdig indienen van de claim, waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen, doet de aanspraak op uitkering vervallen.

2.
De opdrachtgever is verplicht zijn aanspraak op SGRZ geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer aan SGRZ als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.

3.
De opdrachtgever is verplicht bij het indienen van zijn claim aan SGRZ te verstrekken:

1. Het originele garantiecertificaat zoals de deelnemer dat heeft verstrekt;
2. De boekingsbevestiging en factuur;
3. Het de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs c.q. betalingsbewijzen;
4. De eventueel in zijn bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers e.d.


4.
Zolang er (delen van de) op grond van het voorgaande lid te verstrekken bescheiden ontbreken, heeft de opdrachtgever geen aanspraak op een uitkering.

5.
De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan door SGRZ te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Cessie en subrogatie

Artikel 6
1.
In het geval SGRZ aan of ten behoeve van de opdrachtgever betalingen verricht, wordt SGRZ gesubrogeerd in de rechten van de opdrachtgever jegens de betrokken deelnemer.

2.
De opdrachtgever is, indien SGRZ dat verlangt, verplicht mee te werken aan cessie aan SGRZ van zijn rechten jegens de betrokken deelnemer.
Op eerste verzoek van SGRZ dient de opdrachtgever met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten akte(n) van cessie volgens door SGRZ vast te stellen model(len), ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering, te ondertekenen.

3.
Zolang de opdrachtgever de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt, heeft hij geen aanspraak op uitkering dan wel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Wijziging

Artikel 7
1.
Het bestuur van SGRZ is bevoegd na goedkeuring door de raad van toezicht deze garantieregeling te wijzigen.

2.
De garantieregeling, die ten tijde van het afsluiten van de reisovereenkomst laatstelijk is vastgesteld is bindend.


Slotbepaling


Artikel 8
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam

Aldus vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam
201612 Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam,
alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.